Prima pagina


Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor informale


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

TITLU: Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor informale
COD: ID 63252
Valoare: 9.690.000 lei
Contract POSDRU/86/1.2/S/63252
Data de începere: 01.12.2010
Data de finalizare: 30.11.2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.2 Învăţământul superior de calitate

Tipul proiectului: Naţional
Clasificarea domeniilor: Rural şi urban
Locaţia proiectului: România; Regiunile : Sud-Est, Nord-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov; Judeţe: Galaţi, Bacău, Bucureşti, Timiş.

Parteneriat:
Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studiu prin restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu cererea de profiluri profesionale de pe piaţa muncii), în contextul constituirii unui consorţiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare.

 1. Implementarea Sistemului Naţional de Calificare în Învăţămantul Superior 
 2. Revizuirea şi îmbunătăţirea programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţămantul Superior în domeniul economic şi juridic, in vederea definirii unei structuri didactice împărţită pe competenţe, în coerenţă cu cererea de de pe piaţa muncii 
 3. Consolidarea acţiunilor de inovare, cooperare şi formare în contextul creării unei reţele de universităţi din diferite state membre UE, mediul de afaceri şi centrele de cercetare, în scopul susţinerii mobilităţii şi accelerării aplicării principiilor Cadrului European al Calificărilor. 
 4. Definirea unor programe de instruire complementare care să pună în valoare şi să integreze competenţele tehnice cu aptitudinile şi abilităţile personale în muncă
 5. Îmbunătăţirea capacităţii universităţilor privind furnizarea de calificări superioare adaptate la exigenţele schimbărilor continue ale pieţei muncii; 

Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivele fixate pentru Domeniul Major de Intervenţie 1.2. Activităţile proiectului sunt destinate consolidării capacităţii universităţilor de a oferi sectorului privat şi pieţei muncii profiluri profesionale necesare dezvoltării acestora, înlesnind într-o anumită măsură pătrunderea pe aceste pieţe şi dezvoltarea profesională a tinerilor. Proiectul prevede crearea unui consorţiu universitar deschis, format din universităţi din România şi din alte state membre UE la care participă (iniţial) cele 8 universităţi partener. Prin aplicarea ”Principiului Transparenţei Calificărilor” precum şi a metodologiei de revizuire prevazută de către CNCIS se urmăreşte:

  • încurajarea mobilităţii şi a învăţării pe tot parcursul vieţii;
  • sprijinirea accesului tuturor cetăţenilor la programele de instruire şi formare din învăţământul superior,
  • îmbunătăţirea capacităţii managerilor şi întreprinzătorilor de evaluare a profilului, conţinutului şi probităţii diplomelor de pe piaţa muncii,
  • acordarea posibilităţii furnizorilor de instruire de a compara propriile profile şi programe de studiu cu cele ale altor instituţii similare,
  • definirea unei abordări comune privind transferul rezultatelor învăţării de la un sistem la altul;
  • definirea unui cod de referinţă comun pentru sistemele de instuire şi formare bazate pe rezultatele învăţării